Forretningsorden

( revideret 24.9.18)

Organisation og ledelse

NADA-Silkeborg er en del af Frivilligcenter Silkeborg.
Endvidere har NADA-Silkeborg kontakt til NADA-Danmark, som bl.a. står for uddannelse, oplysning m.m.
Vi ønsker at NADA bliver tilgængelig for flest mulige, så man får mulighed for at bruge NADA som en hjælp til selvhjælp med henblik på at få ro i kroppen, sove bedre og reducere stress og angst.

Bestyrelse
Foreningen har en ansvarlig bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen, og konstituerer sig selv efterfølgende
Bestyrelsen har ansvar for at holde sig orienteret, forvalte generalforsamlingens intentioner ogbeskrive de fremadrettede mål for foreningen m.h.p. drøftelse på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til udvalg.
Bestyrelsen skal sikre at de aktiviteter, som foreningen udfører, er i overensstemmelse med vedtægterne, og løbende vurdere om der er behov for ændringsforslag til vedtægter.
Forretningsorden danner ramme for bestyrelsens opgaver og kan løbende revideres af bestyrelsen. Det er en ledelsesopgave at gøre forventningerne omkring foreningen tydelige.
Bestyrelsen mødes minimum 4 gange årligt og har ansvar for at formulere tilbuddet tydeligt, at sikre den interne dialog og at tilbuddet udvikles løbende.
På hvert bestyrelsesmøde aftales næste mødedato, som sendes ud i referatet fra mødet til alle medlemmer indenfor 1 uge. Indkaldelse af punkter til dagsorden udsendes af formanden senest
14 dage før mødet. Endelig dagsorden udsendes 1 uge før mødet.
De fleste bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer og bidrager hermed til den fortsatte udvikling af foreningen

Frivillige
Gruppens deltagere arbejder frivilligt. Grundlag for medlemskab er, at man minimum har en 4 dages NADA-uddannelse, og ønsker at bruge denne uddannelse bredt til borgere i Silkeborg Kommune. Det er deltagerne i gruppen, som præger udviklingen af tilbuddet, så der ønskes en bred repræsentation af frivillige i foreningen. Det tilstræbes at der ca er 20 medlemmer løbende, så det sikres at arbejdsbelastningen ikke er for stor for den enkelte.
Hver frivillig står for NADA behandling ca 2 eftermiddage om måneden, og der er altid 2 frivillige, som holder tilbuddet åbent sammen.

Lokaler og åbningstid
NADA-Silkeborg har indtil videre mulighed for at låne lokalerne i Mødestedet i etagen under Frivilligcentret, Estrupsgade 4, Silkeborg. Alle frivillige betaler et depositum på 50,-kr for en nøgle.
Det er formanden som formidler dette i samarbejde med lederen af Mødestedet.
Vi ønsker at udvikle et let tilgængeligt billigt tilbud, som er åbent 2 gange om ugen. Åbningstiden er mandag og torsdag kl. 16-18, og man kan få sat NADA nåle i kl. 16.15-17. Der kræves ikke tilmelding. Der gives behandling i den rækkefølge man møder op. Man skriver sig på en liste og får et nummer, som skrives på en oversigt, så det er tydeligt hvornår nålene skal tages ud på hver enkelt.
Der er lukket på helligdage, mellem jul og nytår samt i skolernes sommerferie.

Målgruppe
Tilbuddet er for voksne borgere i Silkeborg kommune. Er man mellem 15 og 18 år tilbyder vi NADA ifølge med en forælder.
NADA hjælper mange som oplever problemer ift stress, angst, uro, søvnproblemer m.m.

NADA-behandling
Tilbuddet består af 5 akupunkturnåle i hvert øre. Nålene sættes i uden særlig samtale, hvorefter man sidder 45 min i et roligt lokale og slapper af. Der anbefales 12 – 20 behandlinger fordelt over
nogle uger.
Der serveres vand ved behandlingen.
De frivillige, der giver NADA, spritter hænder inden hver NADA-givning.

NADA-matrialer
Anja Laursen er ansvarlig for diverse indkøb – NADA-nåle, spritsvaps, vatpinde, store kanylebokse og håndsprit. Materialerne opbevares i en aflåst kuffert. Når man kan se at der mangler noget sendes i god tid mail til Anette.

Økonomi
Borgere, der modtager NADA, betaler 25 kr pr. gang.
Borgere, som modtager NADA, har mulighed for at få en Dags Dato kvittering for det beløb, som betales.
Der nedskrives den samlede indtægt pr eftermiddag i et regnskabsark og beløbet overføres til NADA-Silkeborgs konto.
Foreningen benytter Arbejdernes Landsbank.
Kassereren har adgang til netbank, alle i bestyrelsen har mulighed for at indsætte og hæve på kontoen.
Foreningen vælger selv kasserer og revisor internt.
I særlige tilfælde kan man som frivillig ansøge bestyrelsen om kørselsgodtgørelse efter den lave takst fra SKAT’s befordringsfradrag.

Ansvar og forsikring
Frivilligt arbejde kategoriseres som fritid rent forsikringsmæssigt. Det betyder at det er den frivilliges egen ansvars-/personskadeforsikring som dækker.
Foreningen er ikke ansvarlig ift om den enkelte borger, som modtager NADA-behandling, oplever sig hjulpet af behandlingen.

Vagtplanlægning
Britt lægger vagtplan ud til alle frivillige. Hver enkelt byder ind ift de vagter man kan hjælpe med.
Britt sender en vagtplan ud for ca. 2 mdr. af gangen. Ønsker man efterfølgende at bytte vagt, sørger man selv for dette.

Dokumentation
Det er anonymt at modtage NADA-behandling og det registreres ikke hvem der modtager behandlingen.
Hvis en borger i NADA-tilbuddet er i en tilstand, hvor han/hun har behov for professionel hjælp, så kan de frivillige medarbejdere i NADA-tilbuddet anvise kontakt til det professionelle tilbud, som der kan være behov for.

Hjemmeside og pjecer
NADA-Silkeborg har egen hjemmeside: www.nadasilkeborg.dk
Ebbe står for løbende redigering af hjemmesiden.
NADA-Silkeborgs e-mail: nadasilkeborg@gmail.com
Elektronisk post videresendes automatisk til formanden.
Pjecer lægges frem i tilbuddet, samt formidles i relevante sammenhænge (eks Psykiatriens Hus, Medborgerhuset, Biblioteket).
Der tages løbende kontakt til lokal avis og lokalradio mhp at informere om tilbuddet.