Vedtægter

Vedtægter foreningen ”NADA-Silkeborg” – download pdf

1) Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”NADA-Silkeborg”
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune
2) Formål
Foreningens formål er at give unge og voksne i Silkeborg Kommune mulighed for at få kendskab
til, afprøve og modtage NADA-behandling
3) Medlemskreds
Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, og som
har en NADA-uddannelse eller akupunktøruddannelse.
Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand.
4) Finansiering
Medlemskab er gratis.
Udgifter til NADA- behandling dækkes via betaling fra de borgere, som modtager NADA-
behandling. Prisen for NADA-behandling fremgår af forretningsorden.
Foreningen søges endvidere finansieret via bidrag fra fonde og private/offentlige virksomheder.
5) Organisation og bestyrelse
Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af foreningens medlemmer.
En bestyrelse på 3 personer vælges på generalforsamling hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig ift
formand, kasserer og sekretær.
Hvert bestyrelsesmedlem er på valg hvert 2. år
Der er mulighed for valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte arbejdsgrupper af medlemmer, der fungerer som ideudviklingsforum
for foreningen
6) Generalforsamlingen
Generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med min 14 dages varsel gennem mail til foreningens
medlemmer.
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens/Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Valg til bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Evt
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds
varsel, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Dagsorden
motiveres.
7) Regnskab og revision
Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet godkendes af intern revisor.
8) Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
9) Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære
generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdraget til almennyttige formål.
Foreningen ”NADA-Silkeborg” er stiftet den 8.9. 2014

Godkendt på stiftende generalforsamling den 8.9.14
Revideret på generalforsamling oktober 2020